INFORMATIE VOOR NEDERLANDSTALIGE BEZOEKERS

De organisatie
Het Centro Cultural de Hispanohablantes is een stichting die zich inzet voor de integratie en participatie van de Spaanssprekende migranten in Amsterdam. De stichting is in 2002 opgericht. De stichting zet zich ook in voor het stimuleren van uitwisselingen tussen Spaanstaligen, Nederlanders en andere culturele gemeenschappen in Amsterdam. 

Het CCH is in het leven geroepen voor alle Spaanstalige gemeenschappen van Amsterdam en omgeving. Deze vertegenwoordigen diverse culturen uit verschillende landen, zoals Andorra, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Equatoriaal Guinee, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanje, Uruguay en Venezuela. Er zijn ook Spaanssprekenden uit Marokko en de Nederlandse Antillen. Ook veel mensen met een dubbele nationaliteit hebben de moedertaal van (een van) hun ouders geërfd, waaronder veel Nederlanders. 
De grote diversiteit van de achterban van het CCH geeft veel dynamiek aan de organisatie. De sociale contacten die binnen het CCH ontstaan zijn vaak inspirerend, rijker en creatiever door de variëteit van culturen.
Het CCH gaat uit van de vraag en behoeften van de Spaanstalige zelf en werkt met de inzet van vrijwilligers en initiatiefnemers.
Voor sommige administratieve taken en projectactiviteiten worden ook professionals ingehuurd.
Daarnaast ontvangt het CCH jaarlijks Europese vrijwilligersErasmus Mobility studenten en Leonardo da Vinciprofessionals uit verschillende Europese landen. 
De achterban
De achterban van het CCH zijn in principe de Spaanstalige migranten in het algemeen. Het CCH is niet verbonden aan een bepaalde ideologische, politieke- of religieuze overtuiging. 
Alle activiteiten van het CCH zijn open voor iedereen. 
Doelgroepen
De doelgroepen van het CCH zijn de in Amsterdam en omgeving wonende Spaanstaligen in het algemeen. 
Uit bestaande cijfers kunnen we opmaken dat het aantal Spaanstaligen in Amsterdam rond de 10.000 ligt.
Niet alle Spaanstaligen in Nederland zijn vreemdelingen. Veel kinderen van Spaanstalige Nederlanders staan als Nederlanders geregistreerd. 
Mensen uit Puerto Rico hebben een Amerikaans paspoort, en veel Latijns-Amerikanen zijn in deze statistiek niet inbegrepen, aangezien ze naar Nederland komen met een Europees paspoort (bij voorbeeld: veel Argentijnen zijn in bezit van een Italiaans paspoort). Er zijn ook veel Spaanssprekende tussen Antilianen, Arubanen, Marokkanen, Amerikanen, en mensen met diverse andere nationaliteiten. 
Binnen de Spaanstalige gemeenschap zijn 50+, vrouwen en nieuwkomers degenen die meer ondersteuning nodig hebben. 
>Ouderen 
Voor veel oudkomers, voornamelijk ouderen, blijft de taal een struikelblok voor hun integratie. In de tijd dat zij naar Nederland kwamen was er geen sprake van inburgeringtrajecten zoals nu het geval is. Het ontbreekt hen voornamelijk aan informatie over sociale voorzieningen en alle soorten procedures in Nederland. Van groot belang is daarom het geven van voorlichting en informatie over verschillende onderwerpen in hun eigen taal. Zij hebben ook, uiteraard, behoefte aan sociale contacten en inspirerende activiteiten die hen de mogelijkheid bieden op een creatieve manier met andere lotgenoten in contact te komen. 
>Vrouwen
Vrouwen hebben in de laatste jaren verschillende rollen aangenomen en deze moeten combineren met de traditionele vrouwelijke rollen (huisvrouw, moeder, echtgenote). Het combineren van deze rollen eist veel doorzettingsvermogen. Dit kan een gevoel van overwinning geven maar ook de nodige frustraties met zich mee brengen. Daarbij brengt de opvoeding van kinderen die met verschillende culturen en talen te maken krijgen nog meer moeilijkheden met zich mee. Emancipatie en integratie van vrouwen in de Nederlandse maatschappij zijn processen die eventueel ook problemen binnen de familie kunnen veroorzaken of verergeren. De verwachtingen van de partner en kinderen bevorderen deze processen over het algemeen niet. Omdat vrouwen de eerste onderwijzers van kinderen zijn, is het ook van groot belang dat zij met een positief zelfbeeld tegenover hun kinderen staan. Als ze dit bereikt hebben, kunnen ze dit aan hun kinderen overdragen. 
>Nieuwkomers
Nieuwkomers hebben een grote behoefte aan begeleiding bij hun integratieproces. Ze hebben opvang en veel voorlichting en informatie nodig. 
Sommige nieuwkomers krijgen een inburgeringtraject aangeboden, maar ze moeten vaak maanden wachten om daarmee te mogen starten. Een jaar later, als de taalcursus is voltooid, hebben ze veel geleerd over de Nederlandse taal, maar kunnen deze over het algemeen niet goed spreken. Daarom geeft het CCH ook Nederlandse les en organiseert, met de inzet van vrijwilligers, conversatiegroepen en Intercambio (taaluitwisseling). Voor sommige nieuwkomers ligt het nog moeilijker: zij krijgen geen inburgeringtrajecten aangeboden. 
In totaal heeft het CCH jaarlijks ongeveer 3000 bezoekers uit de bovengenoemde doelgroepen. 

Locatie
De stichting is gevestigd aan de Chris Lebeaustraat 4, in Slotervaart Noord. 

Financiering
Het CCH heeft in het verleden periodieke subsidies gekregen van
> Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam
> Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid van de Koningrijk Spanje

Diverse fondsen worden ook gevraagd om financiële steun aan onze eenmalige projecten te geven. Tot nu toe hebben verschillende fondsen ons schenkingen toegekend:
>Haëlla Stichting
>Stichting het R.C. Maagdenhuis
>Stichting Hulp na Onderzoek
>SkaN Fonds
>VSB Fonds
>R.C. Oude Armen Kantoor
>Stichting Sluyterman van Loo
>Nationale Fonds Ouderenhulp
>Oranje Fonds
Ook de Gedeputeerde Staten van Noord Holland en Stadsdeel West ondersteunen onze projecten. 
En de Europese Commissie via de Nationale EVS-agentschap in Nederland, het Nederlands Jeugd Instituut


Activiteitenaanbod
Alle activiteiten van het CCH hebben als doel en beoogde resultaat de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van de Spaanssprekende in Amsterdam. Het standpunt van het CCH is dat mensen die zich goed voelen, harmonieus kunnen samenleven met anderen. 
De bestaande integratieproblemen in Amsterdam hebben te maken met ongewenste emotionele reacties. Taalbarrières en cultuurverschillen hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling daarvan. 
Mensen die niet kunnen begrijpen wat anderen doen kunnen gemakkelijk geïrriteerd raken, waardoor men een afstandelijke of zelfs vijandige houding kan ontwikkelen.
Het CCH gaat er vanuit dat de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van de mens beiden van groot belang zijn bij het streven naar een diverse en harmonieuze samenleving. 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is het basis gereedschap voor een betere integratie en participatie in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast is het ook nodig de weg te kunnen vinden in de Nederlandse en Amsterdamse procedures en regelgeving. Daarom geeft het CCH voorlichting en informatie over allerlei zaken en staat altijd in contact met veel instellingen en organisaties. Alle activiteiten die het CCH aanbiedt zijn sociaal-cultureel en educatief van aard en hebben betrekking op voorlichting, informatie, ontmoeting en persoonlijke- en sociale groei.
De activiteiten vallen over het algemeen onder de volgende rubrieken:
>Ontmoeting. Voor ouderen, vrouwen, seksuele minderheden en specifieke gemeenschappen.
>Culturele- en feestelijke evenementen.
>Maatschappelijke dienstverlening. Voorlichting. Helpdesk. Spreekuur.
>Taalcursussen. Nederlands als tweede taal. Conversatiegroepen. Engelse les.
>Computer- en internetles, voornamelijk voor ouderen.
>Beweging- en ontspanningstechnieken.
>Kunst werkplaatsen. Muziek, dans, theater, schilderkunst, keramiek, fotografie.
>Kennismakingsbezoek aan instellingen, organisaties, musea, enz.
>Creativiteitsontwikkeling. Persoonlijke Ontwikkeling en Sociale Vaardigheden.

Afgeronde eenmalige projecten
Expositie Spaanse kunst TALLER 26 - maart/april 2013

De wereld op het Mercatorplein - juni 2012

In 2012 hebben de activiteiten van het project Samen koken, samen leven plaats gevonden. De laatste jaren is Nederland vergrijsd. Ouderen en jongeren leven langs elkaar heen en er is nauwelijks sprake van ontmoeting. 
De meeste ouderen zijn nog wel vitaal, sommige ouderen hebben hun eigen problemen zoals lichamelijke en geestelijke beperkingen, depressiviteit e.d. 
Doel van dit project was om het leven van ouderen te verrijken en eventueel uit hun isolement te halen, door hen creatieve activiteiten aan te bieden en deze met jongeren te delen.  Op 8 maart vieren we de Internationale Vrouwendag in de Baarsjes. 

In 2011 hebben activiteiten plaats gevonden in het kader van de projecten 

Zwaan en Festival en Rembrandtpark Festival
Aan deze festivals hebben wij deelgenomen als 
ambassadeurs van de kunst en cultuur van de Spaanstalige wereld.


In 2010 werd het project Cognitieve Stimulatie voor Ouderen uitgevoerd. Ouderdom wordt vaak als synoniem gebruikt voor verlies en verval, vooral in de westerse maatschappij en ontwikkelde landen waar jong zijn, fysieke kracht en concurrentievermogen worden beschouwd als sleutels tot succes en gelukkig zijn. Echter, ouderdom is een gedeelte van het leven waarin, via een natuurlijke weg, veel dingen veranderen. Deze zaken kunnen onder controle worden gehouden als we weten hoe bepaalde aspecten met betrekking tot fysieke, psychologische en sociale gezondheid bestuurd kunnen worden. 
Dit project heeft tot doel om problemen rond het geheugen te voorkomen en de problemen, als deze er al zijn, te behandelen. 
De doelgroep van dit project zijn ouderen van Zuid-Europese afkomst (de activiteiten waren in het Nederlands), in samenwerking met ZEG(Zuid-Europese Gemeenschappen) en CABO(Centrum voor Advies en Beleid Oudere migranten). 

In 2009 werd het project InterActief Inburgeren uitgevoerd. 

Dit project is bedoeld voor bestuursleden en kaders van migrantenzelforganisaties, en houdt in:
>de studie van de eigenschappen en mogelijke communicatiecodes van verschillende culturen.
>Inzicht in belangrijke aspecten van de Nederlandse cultuur waarmee migranten in Nederland geconfronteerd worden.
>zelforganisaties van migranten/vluchtelingen stimuleren om een deel van het inburgeringproces van de nieuwkomers van hun eigen achterban in handen te nemen.
>creëren van een communicatieplatform voor mensen die in contact staan met nieuwkomers, en die bezig zijn met andere culturele achtergronden en deze proberen te begrijpen en de verschillen te overbruggen.
Dit project is een samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam en Consultants Interculturele Communicatie
Na afloop van een cursus en een train-de-trainer, krijgen de deelnemers maatwerkadvies en ondersteuning om zelf een training InterActief Inburgeren voor de eigen achterbaan te kunnen organiseren. 
In 2008 werden activiteiten voor vrouwen georganiseerd in het kader van het project Vrouw + Migrant = Kracht + Kunst
Deze activiteiten zijn bedoeld als een middel voor:
>Ontmoeting - letterlijk en figuurlijk - door vrouwen van verschillende etnische groepen uit Amsterdam en omstreken, waarin zij op verschillende manieren contact maken;
>uitwisseling van kunst- en creatieve uitingen;
>debat over de positie, rol en bijdrage van migrantenvrouwen in Nederland, en de rol van Nederlandse vrouwen daarbij;
>verdiepende dialoog: een uitwisseling van ervaringen, gevoelens en gemeenschappelijke en verschillende punten van Nederlandse en migrantenvrouwen.
Door die ontmoeting willen we wederzijds respect en begrip bevorderen, vrouwen laten kennismaken met het plezier van de multiculturele ontmoeting en daarmee de sociale cohesie ondersteunen op een positieve, ontspannen en creatieve manier. Zo kunnen ze elkaar inspireren en waar nodig hun krachten bundelen. 

Tussen 2006 en 2010 werden de projecten Ondersteuning voor Spaanstalige Vrouwen en Vrouwen Met Een Missie uitgevoerd. 


Deze projecten hadden als doel de sociale participatie van vrouwen te bevorderen, d.m.v.:
-bewustwording van de eigen tekortkomingen
-vergroting van de zelfwaardering
-verruiming van de denkprocessen
-verbetering van het taalgebruik en assertiviteit
-verbetering van sociale vaardigheden
-verbetering van organisatorische vaardigheden
Het eerste deel van dit project is al succesvol afgerond. In het tweede deel zullen deelnemers persoonlijke begeleiding en coaching krijgen, met als doel een eigen project te ontwikkelen.  


Vanaf medio 2004 tot eind 2005 heeft het project Een Beter Leven plaats gevonden.
Dit project was gericht op themabijeenkomsten, workshops en voorlichting, die bedoel waren om:
1.Een sociaal netwerk tot stand te brengen waar de deelnemers opgevangen kunnen worden en de kans krijgen om hun problemen te delen en waardevolle contacten te kunnen leggen.
2.Het bevorderen van zelfredzaamheid door het geven van professioneel advies om de eigen situatie beter te kunnen begrijpen. Op deze manier kunnen de deelnemers zich verder ontwikkelen en hun levensomstandigheden verbeteren.
3.Het bevorderen van actieve maatschappelijke participatie door informatie en voorlichting.
4.Hulpmiddelen geven om stress in het dagelijkse leven te voorkomen of overwinnen, zodat persoonlijke-, familiare- en sociale relaties verbeterd kunnen worden
In 2004 is het project Spaanstalige Ouderen Online afgerond. Dit project hield in:
1.een internetpagina waar informatie voor ouderen in het Spaans wordt gegeven over Amsterdam en haar diensten ten aanzien van sociale zekerheid, hulpverlening, huisvesting, zorg, financiële en juridische issues, en met links naar andere relevante organisaties.
2.cursussen computergebruik en internet in het Spaans, die voornamelijk ouderen middels gebruik van de bovengenoemde site zodanig in staat moeten stellen dat zij relevante informatie zelf kunnen opzoeken en zelf oplossingen kunnen vinden.